doc. Ing. Eva Slamková, PhD. – Katedra priemyselného inžinierstva