Ing. Gabriela Gabajová, PhD. – Katedra priemyselného inžinierstva