Priemyselné inžinierstvo

titulka_PI

Informačný materiál

Uplatnenie absolventa

Priemyselné inžinierstvo je považované za dôležitú profesiu a jej pracovníci vedia plánovať, navrhovať, implementovať a riadiť výrobné a distribučné systémy.

Priemyselní inžinieri majú byť integrátormi vedy, obchodu a techniky so schopnosťou riešiť problém z jeho technickej, ľudskej, informačnej i finančnej stránky. To vyžaduje, aby mali prehľad nad:

  • fungovaním jednotlivých prvkov výrobného podniku, nad fungovaním organizácie poskytujúcej služby a boli schopní organizovať a riadiť projekty zmien,
  • znalosťami konceptov, metód, techník slúžiacich k eliminácii plytvania,
  • komunikačnými zručnosťami a koordináciou práce v tíme,
  • schopnosťou získať spolupracovníkov pre uskutočnenie potrebných zmien.