Poďakovanie doc. Ing. Eve Slamkovej, PhD. za 50 rokov usilovnej práce

Pani doc. Ing. Eva Slamková, PhD. je dlhoročnou pracovníčkou Katedry priemyselného inžinierstva (KPI) Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Vysokoškolské štúdium ukončila na SVŠT v Bratislave. Po skončení vysokej školy pracovala v Považských strojárňach v Považskej Bystrici a vo VURAL-e Žilina. Na Žilinskej univerzite pôsobí nepretržite od roku 1969. Bola jedným zo zakladajúcich členov Katedry priemyselného inžinierstva (vtedy Katedra inžinierstva strojárskej výroby).

Počas svojej bohatej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venovala hlavne problematike normovania a racionalizácie práce, ergonómii v priemysle, optimalizácii v rozhodovaní ale aj projektovému manažmentu. V období rokov 1992 – 1997 pôsobila vo funkcii vedúcej katedry. Za jej funkčného obdobia bol akreditovaný študijný odbor Inžinierstvo riadenia priemyslu a neskôr v tomto odbore boli schválené i habilitácie.

Za 50 rokov jej usilovnej práce vychovala celé generácie priemyselných inžinierov. My všetci, súčasní členovia KPI, sme v takej či onakej forme prešli počas svojho pôsobenia na katedre, jej rukami. A preto nás veľmi mrzí jej rozhodnutie, po 50 rokoch aktívnej činnosti, odísť na zaslúžený odpočinok – do dôchodku.

„Milá Evka,

týmto by so sa Ti chcel v mene svojom, ale aj v mene všetkých súčasných aj bývalých členov katedry, poďakovať za stelesnenie vzoru odbornosti, precíznosti, vytrvalosti a ľudskosti pri rozvoji priemyselného inžinierstva, za neúnavné vzdelávanie a výchovu študentov aj spolupracovníkov a za všetky spoločné zážitky.

Za to všetko, ale aj za veľa iného, za nás, všetkých Tvojich študentov, ďakujeme a želáme Ti zdravie, šťastie, spokojnosť a pohodu do ďalších rokov.“

Martin Krajčovič, vedúci KPI

Fotky z poďakovania doc. Ing. Eve Slamkovej, PhD. za 50 rokov usilovnej práce