Category Archives: Laboratória

Laboratória

Laboratória katedry priemyselného inžinierstva, dni otvorených dverí     << LABKPI – VSTÚPTE >> 

<< Virtuálna prehliadka – VSTÚPTE >>

Katedra priemyselného inžinierstva má k dispozícii moderné laboratóriá, ktoré disponujú špičkovým vybavením nielen pre oblasť výskumu ale aj vzdelávania. Laboratóriá sú neustále budované a pribúda v nich najmodernejšie hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré je spolu s vedeckým potenciálom zamestnancov KPI predpokladom pre dosahovanie kvalitných výsledkov výskumu. << Zoznam laboratórií >>

Informačné systémy

Zoznámte sa s Internetom (IoT) vecí <PDF> a Inteligentnou továrňou (Smart facory)  <PDF>

  

Vedenie podniku musí riadiť podnik takým spôsobom, aby každý zamestnanec  vykonával svoju prácu optimálnym spôsobom a v požadovanej kvalite. Na zabezpečenie takéhoto režimu práce sú v podniku využívané všetky dostupné informácie vznikajúce vo vnútri podniku alebo prichádzajúce z vonku. V neposlednom rade začínajú podniky využívať  aj znalosti, ktoré sa v podniku vytvárajú a zaznamenávajú. Vo všeobecnosti informačný systém môžeme charakterizovať ako účelové usporiadanie vzťahov medzi ľuďmi, dátovými zdrojmi a procedúrami ich spracovania, vrátane technologických prostriedkov. Toto usporiadanie zabezpečuje zber, prenos, uchovanie, transformáciu, aktualizáciu a poskytovanie dát. Z hľadiska vývoja  je možné identifikovať etapu spracovania dát, ktorá zvýšila účinnosť podnikových operácií v dôsledku automatizácie informačných procesov. Etapu nástupu systémov pre riadenie, ktorá podporila účelnosť riadenia a etapu strategických informačných systémov, ktorých cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku.

IS riadenie
Z hľadiska riadenia informačné systémy delíme na systémy podnikovej úrovne riadenia, systémy prevádzkovej úrovne riadenia a systémy technologickej úrovne riadenia.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY PODNIKOVEJ ÚROVNE RIADENIA

Do tejto úrovne patria systémy ERP (Enterprise Resource Planning), systémy integrujú hlavné výrobné a riadiace funkcie, hlavne v oblasti výroby, ekonomiky a ľudských zdrojov.  Umožňujú detailný pohľad na všetko, čo  sa vo firme deje tak aby firma nestrácala čas sledovaním chodu a naopak, aby mala viac času na zlepšovanie všetkého, čo sa deje.

Systém ERP spoločnosti QAD, ovládacie menu a procesná štruktúra pre prístup k údajom a reportom informačného systému.
Systém ERP spoločnosti QAD, ovládacie menu a procesná štruktúra pre prístup k údajom a reportom informačného systému.

 

K tejto úrovni sa radí aj nadstavba systémov ERP, systémy APS (Advanced Production Scheduling). Systémy poskytujú optimalizáciu plánovania a rozvrhovanie výroby v súlade so zámermi firmy. Pokrývajú širokú škálu schopností počnúc vytváraním krátkodobých výrobných rozvrhov, cez plánovanie výroby a distribúcie, až po výhľadové modelovanie celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. V bežných systémoch ERP musí plánovač obsluhovať mnoho rôznych aplikácií, pričom zodpovedanie otázok vyžaduje veľa krát mnoho hodín a dní, a to bráni rýchlej reakcii na meniace sa rámcové podmienky.  So systémom APS použitým ako plánovací nástroj, môžu plánovači tieto otázky zodpovedať za niekoľko minút. To umožňuje zistiť a analyzovať globálne dôsledky lokálnych rozhodnutí a rozhodnúť v súlade s trhom.

Systém APS Preactor spoločnosti Preactor, Inc., gantov diagram a kapacitné vyťaženie operátorov.
Systém APS Preactor spoločnosti Preactor, Inc., gantov diagram a kapacitné vyťaženie operátorov.

Špecifikom sú systémy SCM (Supply Chain Management). Teória obmedzenia vysvetľuje, že dodávateľský reťazec býva len taký silný ako jeho najslabší článok. Ak dôležitý dodávateľ nedodrží  termín, tento nedostatok pocítia všetci zúčastnení v reťazci – až po zákazníka. Preto boli vyvinuté systémy riadenia dodávateľského reťazca umožňujúce  vybudovať odolné dodávateľské siete voči chybám. Systém svojou funkcionalitou upozorní na nedostatočné dodávky skôr ako ich podnik pocíti a tak môže včas zareagovať.

Systémy SCM spoločnosti SAP, kokpit znázorňujúci dodávateľské väzby jednotlivých spoločnosti a interaktívny prístup k informáciám o stave skladových zásoba stave výroby.
Systémy SCM spoločnosti SAP, kokpit znázorňujúci dodávateľské väzby jednotlivých spoločnosti a interaktívny prístup k informáciám o stave skladových zásoba stave výroby.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY PREVÁDZKOVEJ ÚROVNE RIADENIA

V tejto úrovni sa nachádzajú systémy MES (Manufacturing Execution System). Toto označenie sa používa pre systémy tvoriacich softvérovú medzivrstvu medzi systémami podnikovej a procesnej úrovne riadenia.

MES systém D2000 znázorňujúci priebeh a stav parametrov vybraných procesov v čase.
MES systém D2000, spoločnosti IPESOFT znázorňujúci priebeh a stav parametrov vybraných procesov v čase.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY PROCESNEJ ÚROVNE RIADENIA

Systémy sú zamerané na samotný technologický proces alebo operáciu ich riadenie, zabezpečenie predpísanej kvality/tolerancie produktov, toku materiálu, využitia zdrojov, atď.  Tieto systémy pracujú v reálnom čase na procesnej úrovni, čo umožňuje spracovávať informácie v najkratšom možnom čase, s vysokým časovým rozlíšením (milisekundy až sekundy).

SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA NA KATEDRE PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA

Katedra priemyselného inžinierstva svojimi systémami pokrýva všetky úrovne riadenia. Svojimi prácami navrhuje efektívne riešenia využívania systémov alebo ich efektívne nasadenie, laboratórium IT.

IT-NC04