All posts by admin

Promócie 2012

V dňoch 12.6.2012 a 25.6.2012 sa konalo slávnostné odovzdávanie diplomov úspešným absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na Katedre priemyselného inžinierstva. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov či už v ďalšom štúdiu, alebo pri hľadaní uplatnenia v praxi.

Štátne skúšky 2012

V dňoch 24. – 25. 5. 2012 a 29. – 30. 5. 2012 sa konali na KPI Bakalárske a Inžinierske štátne skúšky. Všetkým novým Bakalárom a Inžinierom v odbore Priemyselné inžinierstvo srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

InvEnt 2012 – Pozvánka

Katedra priemyselného inžinierstva, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s partnermi Vás pozývajú na 7. medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov INVENT 2012 „Industrial Engineering moves the world“. Konferencia sa bude konať v dňoch 27.-29. 6. 2012 v rekreačnom Univerzitnom stredisku Zuberec (www.zuberec.uniza.sk).

Konferencia bude orientovaná do nasledujúcich tematických okruhov:

  1. Tradičné pokrokové prístupy PI
  2. Inteligentné výrobné systémy
  3. Digitálny podnik a virtuálna realita
  4. Modelovanie a simulácia
  5. Progresívne metódy v ergonómii
  6. Inovácie a zmeny
  7. Robotizácia a automatizácia
  8. Informačné systémy v podniku

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Dokumenty na stiahnutie:

InvEnt 2011

V dňoch 19. 09. až 21. 09. 2011 sa v konferenčných priestoroch VIX Centra v Žiline konala 6. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, pod názvom InvEnt 2011. Konferencia sa niesla v duchu priemyselného inžinierstva v budúcnosti, takže aj hlavná téma konferencie bola „Industrial Engineering of the Future“. Rokovacími jazykmi bola slovenčina, angličtina, čeština a poľština.

Medzinárodná konferencia InvEnt 2011 bola organizovaná pod záštitou Katedry priemyselného inžinierstva ŽU v Žiline, Katedry Inžynierii Produkcji ATH v Bielsko-Biala, Katedry průmyslového inženýrství a managementu ZČU v Plzni, ďalej na organizácií participovali aj Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu TU v Košiciach, Katedra výrobních systémů TU v Liberci a v neposlednom rade i Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, ČVUT v Prahe.

V jednotlivých odborných sekciách konferencie InvEnt 2011 boli prednesené zaujímavé vedecké prednášky, ktorých témami boli napríklad diskrétna simulácia, nové trendy v ERP, metamodel ZIMS, nové ergonomické aspekty v manažmente výroby, MES systémy, využitie konceptu digitálneho podniku, ergonomická racionalizácia a ergonomické analýzy s využitím digitálneho podniku, využitie PTAMM, využitie rozšírenej reality, či robotické montážne pracoviská, údržba a lean management. Prezentované boli i rôzne prípadové štúdie v priemyselnom inžinierstve.

Druhý deň konferencie bol obohatený odbornou exkurziou vo firme MOBIS, ktorá je jedným z najväčších kórejských dodávateľov pre automobilový priemysel. Odborný program v tento deň bol obohatený o kultúrny zážitok, návštevou Oravského zámku, spojenou s predĺženou prehliadkou tohto klenotu Slovenska a taktiež turistikou v Jánošíkových dierach, v národnej prírodnej rezervácií Rozsutec. Samozrejme prvý a druhý deň nechýbal spoločenský program, pre možnosť realizovať neformálne stretnutie prednášajúcich a účastníkov konferencie a pre možné nadviazanie nových pracovných kontaktov pre rozvoj vedy a výskumu medzi jednotlivými zúčastnenými krajinami.

Účastníci konferencie InvEnt 2011 si po týchto troch dňoch bohatých vedeckých prednášok odniesli nové informácie, hodnotné poznatky pre ďalší rozvoj svojho výskumu, zážitky a nové kontakty. Ďakujeme organizátorom a tešíme sa na InvEnt 2012.